Pravidla k soutěži Kalendář PLATINUM NATURAL 2024

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „Soutěž Kalendář PLATINUM NATURAL 2024" (dále jen „soutěž“) na území České republiky a Slovenské republiky.

 1. Pořadatelem soutěže je
  PLATINUM NATURAL s. r. o., sídlem Pražská 88, Světice, 417 61 Bystřeny (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

 1. Termín a místo konání soutěže
  Soutěž probíhá v termínu od 8. 2. 2023 do 31. 8. 2023 (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky a Slovenské republiky.

 1. Soutěžící
  Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže“). Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které v posledním půl roce neuskutečnili dvě objednávky u pořadatele soutěže. Dále jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v §22 občanského zákoníku. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.Soutěžící odesláním fotografie dává souhlas k použití fotografie a ostatních vyplněných údajů pro účely firmy.

 2. Účast v soutěži a určení výherce
  Soutěžící se do soutěže zapojí tak, že v období od zahájení soutěže do ukončení soutěže vyplní formulář s přiloženou fotografií. Každý soutěžící může odpovědět pouze jednou. Výhercem se stane ta osoba, která zašle fotografii v požadovaném rozměru na šířku minimálně 1920 px a zástupci pořadatele jej vyberou jako vhodnou, kreativní a adekvátní k umístění do kalendáře. Vítěze vybírá pořadatel. Výherců je v soutěži celkem 52 (padesátdva). Výherce může být vybrán kdykoli v průběhu celé soutěže. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech s konečnou platností rozhodnout o správnosti, řádnosti i platnosti zaslaných fotografií. Spuštěním soutěže vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly a podmínkami soutěže v plném rozsahu.

 

 1. Výhra v soutěži, předání výhry
  Výhrou je umístění fotografie soutěžícího do kalendáře na rok 2023 a 5 kg krmiva pro psy dle vlastního výběru nebo 3 kg krmiva pro kočky dle vlastního výběru a následně kalendář, do kterého fotografii zaslal. Kalendář bude zaslán spolu s objednávkou v nejbližším možném termínu po vytištění. Výherci budou osloveni emailem (případně telefonicky) a zároveň budou vítězné fotografie umístěny na Facebookové stránce pořadatele. Pokud se výhru nepodaří předat zaviněním na straně soutěžícího, propadá výhra pořadateli soutěže.

 1. Zpracování osobních údajů a práva subjektu údajů

  Soutěžící účastí v soutěži uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas není povinný, nelze se ovšem bez něj do soutěže zapojit.Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat, není tím ovšem dotčeno zákonné zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu. Osobní údaje jsou zpracovávány dle nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

   

  Identifikace Správce : kontaktní udaje Platinum

  Rozsah zpracovávaných údajů:
  Jméno, příjmení, adresa soutěžícího

  Zdroje osobních údajů:
  Subjekt osobních údajů: Jméno, příjmení, obec/město

  Účely zpracování:
  Organizace spotřebitelské soutěže včetně zasílání a předávání výher
  Prezentace a propagace Správce v souvislosti se soutěží

  Způsob zpracování:
  Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům pořadatele, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních povinností, a dále pořadatelovi a jiným zpracovatelům, s nimiž má Správce uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu s příslušnými právními předpisy

  Právní základ pro zpracování a doba uložení
  Zákonná povinnost správce
  – Správce má zákonnou povinnost uchovávat/archivovat osobní údaje zpracovávané v rámci soutěže v souvislosti se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  – Oprávněný zájem
  – Realizace soutěže včetně předání výher
  Pro případ reklamace, či zpochybnění výsledků si správce ponechává osobní údaje nejdéle po dobu 60 dní po skončení soutěže v případě soutěžících, kteří nebyli vylosování a v případě výherců rychlostních výher, poté jsou osobní údaje smazány, případně dle zákonných lhůt v případě výherců losovaných výher.

  Práva subjektu údajů:
  Soutěžící má právo
  a) na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování
  b) vznést u Správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů
  c) požadovat informaci, jaké údaje o něm Správce zpracovává
  d) odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením Správci, které lze uskutečnit dopisem, telefonicky i e-mailem na kontaktech výše uvedených
  e) podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika

 2. Závěrečná ustanovení
  Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.