Pravidla soutěže Platinum Natural

Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook či Instagram. Účastník soutěže si je vědom toho, že poskytuje informace organizátorovi a pořadateli soutěže, a ne elektronické sociální síti Facebook či Instagram.

 

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěží na facebookovém profilu Platinum Natural Česká republika (dále jen „soutěž“):

 

  1. Vyhlašovatel soutěže

 

1.1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost PLATINUM NATURAL s. r. o. se sídlem Pražská 88, Světice, 417 61 Bystřany, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, IČ: 287 22 621 (dále jen „vyhlašovatel“).

  1. Doba trvání soutěže


2.1. Soutěž probíhá od 7.4. do 10.4. 2022.

  1. Podmínky účasti


3.1. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 15 let s trvalým pobytem a doručovací adresou na území České republiky (dále jen "soutěžící").

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci vyhlašovatele a dalších společností zajištujících průběh soutěže a jim blízké osoby.

3.3. Podmínkou účasti je vyfocení se Snoopym na veletržním stánku Platinum a sdílení fotografie s označením profilu Platinum Natural Česklá republika (Facebook) nebo Platinum_Natural (Instagram) a přidáním hashtagu #hellosnoopy. Výherci budou vybráni losem 11.4.2022.

3.4. Účast soutěžící akceptuje tyto Oficiální pravidla a podmínky soutěže.

3.5. Vyhlašovatel po skončení soutěže vylosuje tři výherce a do 7 dnů od vyhlášení vítěze odešle vítězi cenu, a to na adresu, kterou mu soutěžící poskytne.

3.6. Soutěžící musí na sociální síti Facebook nebo Instagram vystupovat pod svým pravým jménem.

  1. Cena pro výherce

 

4.1. Cena pro vítěze je specifikovaná níže a v soutěžním příspěvku k dané soutěži na Facebookovém a Instagramovém profilu Platinum Natural Česká republika.

4.2. Ceny: 

1.cena: Pamlskovník HUNTER + pamlsky dle výběru
2.cena: Paštika MENU dle výběru + dávkovač paštiky
3.cena: Hračka pro psa (Hvězda)

4.3. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

4.4. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.

  1. Osobní údaje

 

5.1. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 2 (dvou) let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel soutěže.


5.2. Osobní údaje nebudou dále předávány třetím osobám.

 

5.3. Soutěžící svou účastí uděluje vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména, iniciál příjmení a obce, v níž má bydliště.

 

  1. Závěrečná ustanovení


6.1. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.


6.2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

 

6.3. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

 

6.4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže, předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při pouhém podezření z nedodržení pravidel soutěže, nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany soutěžícího.


6.5. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc. nebo Facebook Ireland Limited.